+420 246 008 787

Podmínky soutěže

PODMÍNKY SOUTĚŽE „SAMOLEPKY NA SCHRÁNKY“

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost CentroNet, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1, IČ: 261 65 473, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6461 (dále jen „pořadatel“).

Doba trvání soutěže a soutěžní kola

Soutěž probíhá na území České republiky od ... do ... 2018.

Výhry a losování

Hlavní výhra – měsíční losování

Hlavní výhrou je poskytnutí služby (prosím vyspecifikovat přesně konkrétní službu) 1 (jednomu) vylosovanému soutěžícímu zdarma na jeden rok, a to od ... ode dne převzetí výhry, nebo poskytnutí služby (prosím vyspecifikovat přesně konkrétní službu) (10) deseti vylosovaným soutěžícím zdarma na jeden měsíc, a to od... ode dne převzetí výhry (dále jen „hlavní výhry“).

Losování o hlavní výhry bude probíhat měsíčně, vždy první pracovní den daného měsíce za uplynulý měsíc. Do losování budou zařazeni soutěžící, kteří se do soutěže zaregistrovali v souladu se soutěžními podmínky v průběhu měsíce, který předchází měsíci, kdy proběhne losování. Výhry nelze vzájemně mezi sebou kumulovat.

Výhry – týdenní losování

V rámci týdenního losování, které proběhne každý týden, vždy v pondělí daného týdne za uplynulý týden, bude jako výhra poskytnuto navýšení rychlosti/programů (prosím nutno lépe vyspecifikovat, navýšení o kolik, jaký program...) na měsíc zdarma 25 (dvaceti pěti) vylosovaným soutěžícím, a to od... ode dne převzetí výhry nebo ... (prosím doplnit případně jiné typy výhry). Do losování budou zařazeni soutěžící, kteří se do soutěže zaregistrovali v souladu se soutěžními podmínky v průběhu týdne, který předchází týdnu, kdy proběhne losování. Výhry nelze vzájemně mezi sebou kumulovat.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která využívá některou ze služeb nabízených pořadatelem (prosím o doplnění konkrétních služeb), zaregistruje se do soutěže prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce pořadatele: www.centrio.cz/soutez a poté viditelně umístí soutěžní samolepku na poštovní schránce na adrese, kterou uvedla při registraci do soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící zadáním uvedené adresy potvrzuje, že je vlastníkem poštovní schránky nebo jejím oprávněným uživatelem a nálepka byla na poštovní schránce umístěna se souhlasem jejího vlastníka.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkým ve smyslu občanského zákoníku.

Oznámení výsledků soutěže výhercům

Výherci budou o výhře informování prostřednictvím e-mailové zprávy a/nebo sms na e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, které zadali v registračním formuláři při registraci do soutěže. Společně s tímto oznámením obdrží výherce přesné pokyny ohledně uplatnění výhry. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce není možné na uvedené e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle kontaktovat. V případě, že výherce nekontaktuje pořadatele po obdržení e-mailu/sms o výhře do ... dnů, jeho nárok na výhru zaniká. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé výhercům v souvislosti s neuplatněním, nepřijetím, zřeknutím se, nevyužitím výhry nebo v souvislosti s uvedením chybných údajů při registraci do soutěže.

Jména výherců budou zároveň zveřejněny na webové stránce pořadatele a na profilu pořadatele na sociálních sítích (Facebook), přičemž soutěžící vyplněním a odesláním registračního formuláře s tímto postupem vyslovuje svůj souhlas.

Práva a povinnosti pořadatele a soutěžících

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či bez náhrady zrušit, a to uveřejněním informace ohledně změny na svých webových stránkách. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv nahradit výhru výhrou obdobného typu.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu nárok na výhru. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Na právní vztahy neupravené těmito podmínkami se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící je v souladu a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován, že pro účely soutěže a za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherce soutěže o výhře a zaslání výhry výherci bude pořadatel zpracovávat osobní údaje, které mu byly poskytnuty soutěžícím v rámci soutěže, a to zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození či e-mailová adresa. Pro informování o výhře v soutěži a zaslání výhry použije pořadatel kontaktní adresu a/nebo telefonní číslo, které byly uvedeny v registračním formuláři při registraci do soutěže. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas dobrovolně, bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Soutěžící dále souhlasí s bezplatným pořízením své fotografie a jejím uveřejněním společně se jménem a jmény dalších výherců na webových stránkách pořadatele, na profilu pořadatele na sociálních sítích (Facebook) a v propagačních materiálech pořadatele.